Зарежда 0 / 100%

1. Подаванетона документи за участие в класиране за прием на ученици в І-ви клас за учебната 2021/2022г.  започва от 11.01.2021г. до 28.05.21г./ вкл./Приемът на документи може да продължи след крайния срок само при наличие на незаети места.

    1.1. План – прием на първокласници за учебната 2021/2022г .- 120 ученика, разпределени в 5 паралелки.

    1.2. Приемането на заявления за участие в класиране за прием/по образец на училището/  се извършва в библиотеката на ХІ ОУ"Ел.Пелин“ от 08.30ч. до 17.00ч. всеки делничен ден или на email – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. График на дейностите по приема на ученици в първи клас: 

  2.1. На 04.06.2021г. - обявяване на списъците с класираните и приети в I клас ученици  на училищното информационно табло и на интернет страницата на училището

  2.2. В срок от 07.06 до 10.06.2021г.се извършва записването на приетите в I клас ученици  с прилагането на следните документи :

    - Заявление /по образец /

    -  Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас    /оригинал/

    - Заявление за избираеми учебни часове/ по образец/

    - Заявление за избор на час за спортни дейности / по образец /

    - Заявление за целодневна организация на обучение / по желание/

    - Анкетна карта за проучване интересите на учениците за ЗИ в групите за ЦО  

     - Работна карта „ Характеристика на средата“  / по образец /

    - Декларация за информирано съгласие за предоставяне на лични данни / по образец /

  2.3. На 11.06 2021г.- обявяване списъците на записаните в I клас ученици и броят на незаетите места на училищното информационно табло и на интернет страницата на училището

  2.4. От 14.06.-15.06.2021г. /вкл./ приемане на заявления за попълване на незаетите места

  2.5. На 16.06.2021г.  се обявят останалите свободни места.Приемът на документи за попълването им може да продължи до 01.09.2021г.

   2.6. На 03.09.2021г. - обявяване на списъците с разпределените по паралелки първокласници на училищното информационно табло и на интернет страницата на училището.

 

Във връзка с Регламент GDPR за обработване на лични данни, списъците на записаните в I клас ученици ще бъдат публично обявявани по идентификационен номер  /входящият номер на подаденото заявление за участие в класиране и прием /

 

1.Критерии за класиране на ученици за прием в първи клас, приети с решение на ПС Протокол  № 6/05.01.2021г. и становище на Обществения съвет - Протокол № 3/ 21.12.2021г.

Критериите за класиране на учениците влизат в сила, когато броят на децата надхвърля  училищния план – прием. Децата се подреждат според основните, допълнителните и училищните критерии.

А. Основни критерии

Точки

Необходими документи

1.

1. Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, непроменян в последните над 3 години преди подаване на заявлението

2. Деца, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище

 

 

100т.

Лична карта на един от родителите.

Удостоверение за

постоянен/настоящ адрес на един от родителите/настойниците, издадено от общинската администрация преди датата на класиране на детето.

 Учениците до 12- годишна възраст се удостоверяват от училището по системата Админ

2.

Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен в периода през последните от 1 до 3 години

преди подаване на заявлението

 

 

80т.

3.

Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен през последната 1 година

преди подаване на заявлението

 

 

60т.

4.

Постоянен/настоящ адрес извън

прилежащия и споделен район на училището към деня на подаване на заявлението

 

40т.

 

Б. Допълнителни критерии

 

Необходими документи

1.

Други деца от семейството над 12- годишна възраст, обучаващи се в училището

10т.

Учениците над 12- годишна възраст се удостоверяват от училището по системата Админ

2.

Близост до местоработата на един от родителите

6т.

Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат и ЕИК на работодателя За самоосигуряващи се лица – Булстат, удостоверение от съответната професионална организация за адреса на

местоизвършване на дейността

от самоосигуряващото се лице

 

 

 

В. Критерии, избрани от училището

 

 

 

Критериите са гласувани на Педагогически съвет и съгласувани с Обществения

съвет на училището

  1.

   Дете е с трайни увреждания над 50%

      14т.

медицински документи, доказващи   съответните обстоятелства /копия/

  2.

  Дете е с един или двама починали родители

    14т.

 документи, доказващи   съответните обстоятелства /копия/

  3.

 Дете на инвалиди, живеещи в близост до училището

    14т.

 документи, доказващи   съответните обстоятелства /копия/

 4.

  Дете от семейство с повече от две деца

    12т.

документи, доказващи   съответните обстоятелства /копия/.

Адрес:

град Перник 2304
улица Минск №1


Електронна поща:

elpelin@abv.bg
Телефони:

076 670310
директор

076 670320
заместник-директори

076 670340
канцелария

Длъжностно лице по защита на данните:
Велин Венков Койчев
0886395290
kojchev@gmail.com
WEB Design and Development
ArtDesign Creative Studio